Uradna pravila natečaja

»Oblikuj pločevinko illy 2018«

I. Organizacija in pravne določbe

 1. Organizator natečaja je podjetje ESPRESSO d.o.o. Ljubljana s sedežem na Tržaški cesti 330 v Ljubljani, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. 98/05721, matična številka 1328298, identifikacijska številka za DDV SI99387638 (v nadaljnjem besedilu “organizator”) v sodelovanju z italijansko družbo illycaffè S.p.A. s sedežem na Via Flavia 110, 34147 Trst, Italija.
 2. Natečaj se bo izvajal v skladu z določbami teh pravil (v nadaljnjem besedilu “pravila”). Določbe in pogoji teh pravil, ki so opisani v nadaljevanju, so zavezujoči za vse udeležence.
 3. Ta natečaj ni oglaševalska akcija, srečelov ali igra na srečo, ker (i) udeležba ni odvisna od nakupa kateregakoli izdelka in (ii) nagrade niso dodeljene z žrebom, temveč izključno na podlagi ocenjevanja spretnosti, znanja in talenta udeležencev. Zmagovalec bo izbran glede na vrednost svojega dela.

II. Trajanje natečaja

 1. Namen natečaja je izbrati dizajn za poslikavo 250-gramske pločevinke za mleto kavo illy, ki se bo promovirala in tržila v Sloveniji in drugih državah. Odločitev, ali bo zmagovalna rešitev natisnjena na 20.000 pločevinkah in ali bo pločevinka s tem dizajnom postala tudi ena od uradnih pločevink v seriji illy Art Collection, je izključno na strani družbe illycaffè S.p.A. Nič v teh pravilih ne obvezuje družbe illycaffè S.p.A., da mora izbrano rešitev uporabiti in/ali natisniti na pločevinke kave.
 2. Natečaj je organiziran med študenti in študentkami treh visokih šol za oblikovanje in arhitekturo Univerze v Ljubljani: Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Fakultete za arhitekturo (FA) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF, smer Grafika ali Modno in tekstilno oblikovanje). Natečaj poteka v skladu z določbami teh pravil.
 3. Natečaj se bo začel 1.10.2018 ob 00:00 in končal 31.10.2018 ob 24:00. Trajanje natečaja se lahko podaljša z odločitvijo organizatorja, pod pogojem, da pravočasno obvesti javnost z objavo na spletni strani www.espresso.si/natecaj.
 4. Vsa natečajna pravila so opisana na spletnem mestu podjetja Espresso d.o.o., uradnega distributerja za izdelke illy v Sloveniji, in to na spletni strani www.espresso.si/natecaj.

III. Pravica do udeležbe

 1. Pravico do sodelovanja na natečaju imajo vsi redni in izredni študenti s statusom, stari od 18 do 30 let, ki so vpisani na eno izmed treh fakultet: Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Fakulteto za arhitekturo (FA) in Naravoslovnotehniško fakulteto (NTF, smer Grafika ali Modno in tekstilno oblikovanje). Udeleženci se prijavijo na natečaj tako, da v spletni obrazec vnesejo osebne identifikacijske podatke in pripnejo svojo grafično rešitev v elektronski obliki ali pa jo pošljejo v papirni obliki na naslov organizatorja.
 2. Udeleženci morajo ob prijavi sprejeti pravila tega natečaja. Z izbiro temu namenjenega polja v prijavnem obrazcu potrjujejo, da so polno, izrecno in nedvoumno seznanjeni s temi pravili in jih v celoti sprejemajo. Vsak udeleženec mora biti imetnik intelektualnih in lastninskih pravic prijavljenega dela.
 3. V natečaju ne morejo sodelovati zaposleni podjetja Espresso d.o.o. ali družbe illycaffè S. p. A. in njihovi sorodniki do druge stopnje, vključno z njihovimi partnerji (mož/žena).

IV. Potek natečaja

 1. Organizator ponuja spletno stran www.espresso.si/natecaj, na kateri bodo udeleženci v obdobju od 1. do 31.10.2018 lahko prijavili svoje izvirne kreativne rešitve na tekmovanje. Udeleženci bodo v prijavni obrazec vnesli naslednje podatke:
  • ime in priimek avtorja,
  • e-naslov avtorja,
  • kontaktno telefonsko številko,
  • fakulteto, ki jo obiskujejo,
  • ime in opis predloženega dela, avtorja ali dodatne opombe (opcijsko) in
  • grafično rešitev v obliki .pdf, .jpg, .png ali .tif dokumenta, ki ne presega 5 MB.

  Poleg elektronske prijave lahko udeleženci pošljejo svojo rešitev tudi v fizični obliki (na papirju, platnu ali drugem mediju), pod pogojem, da se držijo predpisanih dimenzij (260 x 127 mm) in priložijo zahtevane identifikacijske podatke. Rešitve v fizični obliki lahko pošljejo na naslov Espresso d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana. Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo prispele v predpisanem roku 31.10.2018.

 2. Poleg zahtev iz 1. točke mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje:
  • da jo spremlja predlog za poslikavo 250-gramske pločevinke kave illy,
  • da prijavljena grafična rešitev do trenutka prijave še ni bila objavljena,
  • da je velikost dizajna 260 x 127 mm v ločljivosti vsaj 300 dpi (navodila za pripravo).
 3. Organizator si pridržuje pravico zavrniti žaljive ali vulgarne predloge ter take, ki oglašujejo druga podjetja. Rasno, spolno ali drugače diskriminatorna dela bodo diskvalificirana.
 4. Udeleženci lahko prijavijo največ 3 (tri) rešitve, ki morajo biti pripravljene v skladu s tehničnimi specifikacijami iz točke IV.1 in IV.2. Vsako rešitev je potrebno prijaviti posebej, v fizični obliki po pošti pa lahko pošljejo vse tri skupaj. Če ima udeleženec na nagradnih mestih več kot eno rešitev, bo upravičen do ene same nagrade, ki bo dodeljena najvišjemu mestu.
 5. Udeležba na natečaju je brezplačna. Udeleženci ne nosijo nobenih stroškov s strani organizatorja ali drugih subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi tega natečaja.
 6. Vsak udeleženec mora biti imetnik intelektualnih in lastninskih pravic do avtorskega dela, ki ga prijavi v natečaj. Prijava dela na natečaj je izvedena na odgovornost udeleženca. S prijavo na natečaj se udeleženec razglasi kot nosilec intelektualnih in lastninskih pravic prijavljenega dela. Zmagovalci natečaja morajo biti sposobni dokazati, da so nosilci intelektualne in lastninske pravice do avtorskega dela.
 7. Organizator in illycaffè S.p.A. sta odrešena vsake odgovornosti v pravnih primerih glede intelektualne lastnine in premoženjskih pravic za rešitve, predložene na natečaju.
 8. Zmagovalci natečaja bodo v celoti, brez teritorialnih omejitev in za neomejen čas dodelili materialne pravice do zmagovalnih rešitev (velja za 1., 2. in 3. nagrado) družbi illycaffè brez kakršnihkoli materialnih zahtevkov, razen nagrad, določenih v teh pravilih. Osnutek pogodbe (Priloga 1) je sestavni del teh pravil. Udeležba na tem natečaju pomeni brezpogojno strinjanje udeležencev tako z določbami teh pravil kot z vsebino pogodbe, omenjene v Prilogi 1.
 9. illycaffè bo uporabljal in prosto razpolagal z avtorskim delom na ozemlju Slovenije in v katerikoli drugi državi brez omejitve časa in/ali kraja v skladu z zakonodajo Slovenije in drugih držav. Avtorsko delo bo uporabljeno za poslikavo 250-gramskih pločevink kave illy. illycaffè bo prav tako imel pravico reproducirati avtorsko delo na katerikoli način ali obliki na kateremkoli od svojih izdelkov, ki lahko vključuje, vendar ni omejeno na, pločevinke, skodelice, embalažo in oglaševalske materiale, oglasne letake in brošure, kakor tudi vsa tiskana in/ali elektronska podpora, vključno s svetovnim spletom v povezavi z izdelki illy, in za katerekoli druge namene, ki se bodo zdeli primerni za illycaffè (v nadaljnjem besedilu “izdelki illy”). illycaffè ima tudi pravico do uporabe fotografije, ki prikazuje zmagovalca, za knjižico o izdelkih illy ter v tiskanih in/ali spletnih oglaševalskih akcijah, ki se nanašajo na izdelke illy. illycaffè ima pravico uporabljati imena nagrajencev na embalaži, etiketah, v tiskanih in/ali spletnih oglasih, pri promociji, trženji, prodaji in distribuciji izdelkov illy. Poleg tega ima illycaffè pravico uporabiti slike zmagovalnega dela ter portret in ime zmagovalca na www.illy.com in spletnih mestih njegovih partnerjev vključno z www.espresso.si, da bi potrošnikom omogočil dostop do informacij o zmagovalcih, nagrajeni rešitvi na pločevinki in izdelkih illy.
 10. illycaffè ima pravico, da kadarkoli in kjerkoli v skladu s postopki, za katere meni, da so primerni, formalizirajo in evidentirajo katerekoli in vse pravice, povezane s prijavljenimi avtorskimi deli, kot so registracije modelov in avtorskih pravic, da bi si zagotovil izključno pravico do uporabe avtorskega dela. illycaffè bo vsakokrat navedel ime zmagovalca kot avtorja tega dela.

V. Opis razpisanih nagrad

 1. V tem natečaju so razpisane tri nagrade.
  • 1. nagrada obsega reprodukcijo zmagovalne rešitve skupaj z imenom avtorja na 20.000 pločevink kave illy, ki bodo v prosti prodaji na slovenskem tržišču, ter denarna nagrada v neto znesku 2.000 evrov. Vse davčne obveznost v zvezi z zmagovalno nagrado so v pristojnosti organizatorja.
  • 2. nagrada je kavni aparat illy X7.1 Iperespresso, ki ga bo nagrajenec prejel z dostavno službo na želeni naslov.
  • 3. nagrada je kavni aparat illy Y3.2 Espresso&Coffee, ki ga bo nagrajenec prejel z dostavno službo na želeni naslov.
  • 4. do 10. nagrada je kafetjera illy La Moka v črni barvi za pripravo 1 skodelice kave, ki jih bodo nagrajenci prejeli z dostavno službo na želene naslove.
 2. Nagrade bodo podeljene v 30 dneh od datuma, ko bo žirija določila zmagovalce.
 3. Blagovnih nagrad ni mogoče nadomestiti z izplačilom denarja, pravice do nagrad pa ni mogoče prenesti na drugo osebo.

VI. Izbor nagrajencev

 1. Najkasneje do 10. decembra 2018 se bo žirija sestala na razpravi ter izbrala zmagovalne projekte.
 2. V 48 urah po razpravi žirije bodo predstavniki organizatorja razglasili zmagovalce. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.espresso.si/natecaj, udeleženci natečaja pa bodo obveščeni po e-pošti.
 3. Strokovno žirijo bodo sestavljali:
  • Carlo Bach, umetniški vodja in kreativni direktor illycaffè,
  • izr. prof. Jure Miklavc, predstojnik Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani,
  • doc. Leon Belušič, profesor prostoročnega risanja in oblikovanja predmetov na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani,
  • prof. dr. Klementina Možina, profesorica na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

VII. Omejitev odgovornosti

 1. Organizator natečaja ne prevzema odgovornosti v vključno, vendar ne omejeno na, naslednjih primerih:
  • izguba ali zamuda pri prijavah zaradi tehničnih napak,
  • če isto avtorsko delo naloži/prijavi več udeležencev, bo organizator diskvalificiral oba udeleženca,
  • v primerih, ko so podatki, predloženi med registracijo natečaja, nepopolni, netočni ali napačni ali če rešitev, poslana v fizični obliki, ni podpisana in je ne spremljajo kontaktni podatki, bo organizator prijavo razveljavil,
  • izguba, zamuda ali druge težave pri prijavi na natečaj, ki jih povzroči internetni ponudnik ali internetna povezava osebe, ki prijavlja svojo rešitev.
 2. Organizator si pridržuje pravico, da preverja in spremlja način prijave na natečaj. Če odkrije poskuse goljufij, lahko te prijave prekliče.
 3. Organizator si pridržuje pravico, da zavrne vsakega tekmovalca, ki z neprimernim vedenjem vpliva na korekten potek natečaja.
 4. Če udeleženci natečaja izrazijo zahtevo, ki ni predvidena v teh pravilih, si organizator pridržuje pravico, da odgovori v skladu s svojimi odločitvami in zakonom.
 5. Vsak udeleženec natečaja izjavlja, da izpolnjuje vse pravne pogoje za udeležbo in nosi vse pravice, povezane z avtorskim delom. Udeleženec se zaveže, da bo pokril vse odškodnine, ki so nastale zaradi kršitve zgornjih izjav in prevzetih obveznosti s sodelovanjem na tem natečaju.

VIII. Končne določbe

 1. S prijavo za natečaj »Oblikuj pločevinko illy« se udeleženci strinjajo z določbami teh pravil.
 2. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli spore v zvezi z lastništvom rešitev, naloženih na natečajno platformo.
 3. S sprejetjem pogojev se udeleženci strinjajo, da bodo njihovi osebni podatki vneseni v bazo podatkov podjetja Espresso d.o.o. Na pisno zahtevo udeleženca bo organizator te podatke posodobil, izbrisal ali poslal informacijo o vrsti podatkov, ki jih hrani. Udeleženci se tudi strinjajo, da bodo prejeli informacije, promocijske izdelke in/ali brezplačne izdelke po pošti, telefonu, elektronski pošti, SMS-u ali drugih oblikah komuniciranja od podjetja Espresso d.o.o. in njegovih skrbno izbranih partnerjev. Udeleženci imajo pravico, da kadarkoli zaprosijo organizatorja, da potrdi, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo ali ne, da zahtevajo popravek, posodobitev, blokiranje ali brisanje podatkov in kadarkoli prenehajo obdelovati te podatke.
 4. Organizator bo objavil imena zmagovalcev in dobitkov nagrad na spletni strani www.espresso.si/natecaj.
 5. Če se po naknadnem preverjanju ugotovi, da eno ali več pravil o udeležbi ni izpolnjeno, si organizator pridržuje pravico, da umakne prijavo.
 6. Če organizacijo natečaja ovirajo dogodki višje sile, si organizator pridržuje pravico, da v določenih primerih konča, podaljša ali odloži natečajni postopek.
 7. Pravila o sodelovanju na natečaju so na voljo vsakemu udeležencu brezplačno na spletni strani www.espresso.si/natecaj.
 8. Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Vse spremembe, ki se pojavijo med potekom natečaja, bodo začele veljati šele po objavi na spletni strani www.espresso.si.
 9. Morebitni spori med udeleženci in organizatorjem se rešujejo sporazumno. Če to ni mogoče, lahko stranki pred sodiščem v kraju organizatorja sprožita sodni postopek.
Organizator natečaja
Espresso d.o.o.
Tržaška cesta 330
1000 Ljubljana

Božan Jejčič, direktor